Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i z kim możesz się w ich sprawie kontaktować?

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest KMP PRINTTECHNIK POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Starym [dane kontaktowe: Al. Krakowska 88 Sękocin Stary, 05-090 Raszyn], dalej „KMP”.

 

2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się z nami kontaktować przez e-mail: kontakt@kmppl.com; telefon: 22 720 17 71 lub pisemnie na nasz adres wskazany w pkt 1).

W jakich celach i na jakich podstawach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

3.  Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

cel przetwarzania

podstawa prawna przetwarzania

doprowadzanie do zawarcia z nami umowy

podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO1)

realizacja zawartej z nami umowy

niezbędność do wykonania umowy

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona  przed roszczeniami (tj. cele dowodowe)

nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

przekazywanie informacji marketingowych i promocyjnych

nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

udzielenie odpowiedzi w sprawach zgłoszonych  poprzez nasz formularz kontaktowy, emaila  lub  telefon

nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

nawiązanie lub utrzymanie relacji biznesowych

nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

przechowywanie dokumentacji księgowej

nasze zobowiązanie do przechowywania dokumentacji księgowej wynikające z prawa podatkowego

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej)

1. KMP PRINTTECHNIK POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Starym, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. st. Warszawy w Warszawie , XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000013139, NIP: 534-21-56-475.

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które zastąpi dyrektywę o ochronie danych 95/46/WE.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

4. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

a) pracownikom i współpracownikom;

 

b) podwykonawcom świadczonych przez nas usług, a także podmiotom obsługującym naszą działalność, w tym pod kątem prawnym, księgowym, informatycznym, logistycznym, marketingowym, itp. – w celu świadczenia usług.

Jak długo Twoje dane osobowe są przechowywane?

5. Twoje dane osobowe przetwarzane są:

a) w związku z zawarciem i doprowadzaniem do zawarcia umowy – do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy (okres ten określają przepisy kodeksu cywilnego), a w przypadku wykorzystywania ich w ramach publicznych postępowań prawnych do ich prawomocnego zakończenia;

b) w celach dowodowych dla ustalenia istnienia roszczeń, ich dochodzenia lub przed nimi obrony – do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tego tytułu (okres ten określają przepisy kodeksu cywilnego), a w przypadku wykorzystywania ich w ramach publicznych postępowań prawnych do ich prawomocnego zakończenia;

c) w celu nawiązania lub utrzymania relacji biznesowych do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia,

d) w związku z przechowywaniem dokumentacji księgowej – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego dotyczącego związanej z nią transakcji (okres ten określają przepisy Ordynacji podatkowej)

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

6. Przysługuje Ci prawo:

a) dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) do sprostowania (poprawiania) Twoich danych;

c) do usunięcia danych:
jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli;

d) ograniczenia przetwarzania danych:
możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;

e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
sprzeciw „marketingowy” – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, jeżeli skorzystasz z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej, powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem, przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

f) do przenoszenia danych: masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody, możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

g) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub następcy tego organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

h) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

7. Skorzystanie z naszych usług jest dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest niezbędne do jej zawarcia, a następnie wykonania – bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie i wykonanie tego rodzaju umowy.

Jak się z nami kontaktować?

8. Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz na naszej stronie pod adresem: www.kmppl.com. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: kontakt@kmppl.com lub zadzwoń pod numer: 22 720 17 71. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.